รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565

 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

เปิดประชุมโดยนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออัปเดตสถานะของการให้บริการต่างๆที่เกียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แผนการดําเนินงานต่างๆในอนาคตของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สาร และถาม-ตอบประเด็นต่างๆและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานบริการระบบเครือข่าย (พิษณุกร จิตจำนงค์)  หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ (ธิตินนท์ มณีธรรม ) หัวหน้างานผลิตสื่อนวัตกรรม (เพ็ชร พงษ์เฉย)  หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ (วุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์)  ร่วมบรรยายการประชุมในครั้งนี้


ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    201   3/5/2565 15:27:29
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display