รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

 
          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) Microsoft Teams
          ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ จัดเก็บ ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง
          มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 176 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายพลรบ สวัสดี ,นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,นายปัญญวัฒน์ คณะวาปี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    78   25/5/2565 11:52:26
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน