รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere CC”

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere CC” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับความสามารถของ Adobe Premiere CC เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 99 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    56   1/6/2565 9:42:28
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน