รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และหลักเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams


         ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดการประชุม และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน


        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสําคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดแนวทางการพัฒนา ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์รองรับการจัดอันดับของ Webometrics ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม ทั้งสิ้น 50  ท่าน    
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    80   30/6/2565 13:58:35
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display