รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Literacy Plus for Management รุ่นที่ 1”

 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Literacy Plus for Management รุ่นที่ 1”สำหรับกลุ่มผู้อำนวยการ (Management) โดยมีวัตถุประสงค์

  1. ให้ผู้บริหารระดับกลางมีความเข้าใจ รู้เท่าทันและสามารถบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เข้าใจโลกของดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานขององค์กร
  3. รู้จักเครื่องมือดิจิทัลและสามรถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วม 13 ท่าน ผู้อำนวยการจำนวน 6 ท่าน หัวหน้าสำนักงาน 4 ท่าน หัวหน้างาน 3 ท่าน โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม และรับเกียรติจาก นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    376   8/8/2565 19:36:35

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน