รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS UP จัดสัมมนา Digital Trends 2023

 

           รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ณ บัฟฟาโล่ไอซแลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

           รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวว่า การจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง

          โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวและเตรียมแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

          จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และนำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้วางแผนหาแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทลานนาคอม บริษัทเอเซอร์ ประเทศไทยจำกัด และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

          ได้แก่ การอัปเดตเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในปี 2023 (Digital Trends 2023) มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 มีการทำกิจกรรม Next Normal Hackathon พร้อมนำเสนอแบบกลุ่มและงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะลำดับต่าง ๆ

 ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    443   28/8/2565 20:24:59

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน