รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมการเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมนักวิจัย

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมการเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานวิจัยที่มีมาตรฐาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Word ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยากรโดย นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ห้วข้อการอบรม

  • 1.การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2019
  • 2.การใช้งาน Clipboard
  • 3.รูปแบบการสร้างผังงาน SmartArt
  • 4.การแบ่ง section ของเอกสาร
  • 5.รูปแบบการสร้างตาราง และการตกแต่งตาราง
  • 6.การทำสารบัญอัตโนมัติ
  • 7.การสร้าง Mail merge  

 

โดยมีวัตถุประสงค์

  • 1.เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องสมัยใหม่โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
  • 2.เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย และการทำงานในอนาคต

โดย อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการออกแบบ และมีนิสิตเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คนแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    356   31/8/2565 9:38:41

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display