รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร

 
วันที่ 5-6 กันยายน 2565 งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง “Basic Vue JS” โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เรียนรู้เข้าใจการพัฒนาด้วย Vue JS และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ง Vue JS เป็น Javascript Framework ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้อง CITCOMS Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    41   7/9/2565 8:48:27
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 ก.ย. : 13:00 - 16:00 น. สร้างงานนำเสนอ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint รายละเอียด สำหรับ : นิสิต

เปิดลงทะเบียน