รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล

 

     วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” ในการดำเนินโครงการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และ กฏหมายความมั่นคงปลอดัยไซเบอร์ โดยมีระยะเวลาในการจัดโครงการ 1 วัน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

     ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government) ซึ่งนับวันมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน

     มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร
ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    346   25/1/2566 9:49:59

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display