รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง Canva เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

 
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “Canva เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จาก Canva ได้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน
          ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน มีระยะเวลาในการจัดโครงการ 1 วัน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธนาภา เนติวิวัฒน์ วิทยกรเชี่ยวชาญการออกแบบสื่อด้วยเครื่องมือ Canva มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    583   1/3/2566 9:09:40

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display