รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 


          วันที่ 9 มีนาคม 2566 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลากร เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย ด้านการทุจริต และพฤติมิชอบแก่บุคลากรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ


          ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ คุณพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    394   10/3/2566 9:54:01

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display