รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (km) ครั้งที่ 1/2566

 


          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงาน นำโดย นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และ นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566 โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ


         วัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ รวมทั้งมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีการบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรวมถึงประเด็นปัญหาและข้อสงสัยของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และถามตอบปัญหาพัสดุ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


         ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบนางสาวเขมจิรา นิลนนท์ และนางสาวศิริวรินทร์ เตชะนา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    166   22/3/2566 12:56:58

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display