รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมเรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production สำหรับนิสิต

 
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เรื่อง “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ และสามารถสร้างคลิปวีดีโอด้วยแอปพลิเคชันด้วยมือถือ

ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีณฐไนย เกษแก้ว ผู้จัดการร้านไทยลีลา มัลติมีเดีย ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านสื่อมัลติมีเดียเป็นวิทยากร


ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    137   25/4/2566 10:17:17

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display