รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ

 
     วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     ปัจจุบัน Infographic มีบทบาทในงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อออนไลน์ตามแหล่งต่าง ๆ มากมายด้วยหลักการที่ดึงดูดผู้เข้าชมด้วยการสื่อความหมายด้วยภาพที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการแสดงผลข้อความ ทำให้ Infographic ตอบโจทย์การนำเสนอข้อมูลว่าทำอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพภายใต้กระแสข้อมูลในโลกออนไลน์ที่มีมากมาย ผู้อ่านมีเวลาจำกัด และสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นการพัฒนาออกแบบให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค แนวทางการพัฒนา Infographic ในหลากหลายแนวทาง เช่น Online PR หรือ Presentations อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการอบรมจะเน้นเทคนิคและ Workshop การพัฒนาที่เน้นนำไปใช้งานได้จริง พร้อมกับได้พัฒนาแนวทางการออกแบบ การสร้างสรรค์ การเลือกองค์ประกอบการนำเสนอ ให้ดึงดูด และทำการนำเสนออย่างถูกจุด ตอบโจทย์การทำ Infographic & Presentation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการใช้ Infographic สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอด้วย PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน มีระยะเวลาในการจัดโครงการ 1 วัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน วิทยากรจาก คุณกษิติ พันธุ์ถนอม วิทยากรประจำหลักสูตรอบรมภายในหน่วยงาน องค์กร บริษัท ซิตี้ฮับส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    369   11/5/2566 8:56:58

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน