รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 

วัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศจัดโครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel”

ห้วข้อการอบรม
1. แนะนำการใช้งาน Microsoft Excel
2.ส่วนประกอบ โปรแกรม , เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
3.จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่งตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้
4.การกรองข้อมูล (Filter) และ การกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
5.สูตรคำนวณพื้นฐาน
6.สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่
7.สูตรการทำงานแบบมีเงื่อนไข
8. การสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูลค่าสถิติต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์
1.สามารถใช้เทคนิคการจัดรูปแบบข้อมูลที่รวดเร็ว
2.สามารถสร้าง และใช้สูตรคำนวณกับชื่อช่วงข้อมูลที่ช่วยให้งานง่ายขึ้น
3.เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเฉพาะการทำงานที่ต่างกันได้
4.สามารถปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลแดชบอร์ดด้วยกราฟใน Excel ที่ทันสมัย
โดย นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโครงากร และมีนิสิตเข้าร่วมอบรม จำนวน 31 คนแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    161   30/6/2566 10:28:00

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน