รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย

 
จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย

         เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐจะยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีทางไซเบอร์ ในปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนการทำงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย

           

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรด้าน IT ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จึงจัดการสัมมนาขึ้น สัมมนาในครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2566 


จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย
จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย

       

        ได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ บริษัทลานนาคอม จํากัด บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนการศึกษาดิจิทัล Technology Update 2023 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้


จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย
จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย


         คุณเอกชัย หน่อแก้ว Architecture Specialist บริษัทเอเซอร์ ประเทศไทยจำกัด และคุณวัชรพงศ์ ไชยชนะ Account manager บริษัท Epson (ประเทศไทย) บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ


จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย
จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย


           ดร.ณฐนันท์ กาญจนคูหา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในการจัดอันดับเว็บไซต์ และกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา        


        โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ให้ความสนใจและเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย เป็นจำนวนมาก
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    137   1/9/2566 14:25:09

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน