รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย

 


         เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐจะยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีทางไซเบอร์ ในปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนการทำงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


           

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรด้าน IT ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จึงจัดการสัมมนาขึ้น สัมมนาในครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2566        

        ได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ บริษัทลานนาคอม จํากัด บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนการศึกษาดิจิทัล Technology Update 2023 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
         คุณเอกชัย หน่อแก้ว Architecture Specialist บริษัทเอเซอร์ ประเทศไทยจำกัด และคุณวัชรพงศ์ ไชยชนะ Account manager บริษัท Epson (ประเทศไทย) บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ           ดร.ณฐนันท์ กาญจนคูหา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในการจัดอันดับเว็บไซต์ และกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา        


        โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ให้ความสนใจและเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย เป็นจำนวนมาก

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    315   1/9/2566 14:25:09

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน