รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบรางวัลให้กับบุคลากรศูนย์ฯ ที่มีค่า BMI เปลี่ยนแปลงเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

 

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบรางวัลให้กับบุคลากรศูนย์ฯ ที่มีค่า BMI เปลี่ยนแปลงเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานเมื่อสิ้นสุดโครงการ Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 – 30 ส.ค. 2566 โดยมี นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัล


รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลที่มีค่า BMI เปลี่ยนแปลงเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกลุ่ม

กลุ่ม 1
นายเชาวฤทธิ์ อวดครอง
นายอภิเษก สดายุรัตน์
นางสาวศิริวรรณ บ้านกล้วย

กลุ่ม 2
นายเอกวิทย์ เกตุรัตน์
นายณฐกร กุศลารักษ์
นางสาวศิริวรินทร์ เตชะนา

กลุ่ม 3
นางสาวไพรพนา ปิงเมือง
นายฤทธิจักร เครือสาร
นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก

กลุ่ม 4
นายวัชรเชษ เหล็กสิงห์
นางผกามาศ มาลีพัตร
นายพิษณุกร จิตจำนงค์ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    186   8/9/2566 14:46:39

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน