รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร CITCOMS ที่ได้รับรางวัล โครงการ R2R Show UP 2023

 

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล โครงการR2R Show UP 2023 สำหรับผู้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้


         นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นายศุภักษร ฟองจางวาง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มทั่วไป งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบติดตามมาตรฐานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน up.ac.th ให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยเว็บโอเมตริกซ์


         นายปวิช ไชยบาล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มนวัตกรรม งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการยืมคืนครุภัณฑ์ กรณีศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


         นายธิตินนท์ มณีธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานฝึกอบรมสารสนเทศ และนางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา


ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    196   22/9/2566 12:26:55

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน