รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

 


                     ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมข้อมูลของ หลักสูตรที่เปิดสอนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสู่สากลและให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยใช้เทคนิคการทำ SEO (Search engine optimization) เพื่อการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University โดยการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)
                    วันที่ 26 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบรางวัลสำหรับคณะและส่วนงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยโครงการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปี 2566 ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนงานบริการของหน่วยงาน การสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ การออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ เรื่องการใช้สี ใช้รูปภาพ คลังความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (KM) และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics

โดยการจัดประกวด ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มสายวิชาการ
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
           รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาเขตเชียงราย และคณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสายสนับสนุน
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองแผนงาน
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองกิจการนิสิต
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองกลาง
           รางวัลชมเชย ได้แก่ กองอาคารสถานที่ และกองบริการการศึกษา

 ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    696   26/9/2566 18:30:54

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน