รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 23 พ.ย. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคคลภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนัก ก.พ. เสนอโดยให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทันสมัย การเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

     ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีพันธกิจที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีงานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบภารกิจหลักในการดำเนินงาน จึงดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน มีความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สามารถคิด วิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน การตัดสินใจของหน่วยงาน

     ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 51 ท่าน ผู้บริหารคณะหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 ท่าน บุคลากร (สายสนับสนุน) 25 ท่าน และ บุคลากร (สายวิชาการ) 14 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน  วิทยากรคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและโซลูชั่นซอฟต์แวร์ภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นวิทยากร
ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    129   27/11/2566 9:35:52

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน