รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง สร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน

 

วันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง สร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน

 

โปแกรม Microsoft Office Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing , Text Document) ต่างๆ ผู้ใช้หลายๆ ท่านยังคงทำงานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง ที่จริงแล้ว Microsoft Office Word มีเครื่องมือที่มีความสามารถทางด้านงานเอกสารงานพิมพ์มากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างและปรับแต่งเอกสารอัตโนมัติ รวมถึงงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Document Template)
หลักสูตรนี้เน้นความสามารถของ Microsoft Office Word มาใช้ในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ การทบทวนพื้นฐานการใช้งานที่สำคัญๆ เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ , การควบคุมเอกสารหลายๆ หน้า , การทำสารบัญอัตโนมัติ , การทำสารบัญส่วนท้าย (Index) มีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามาถเลือกใช้เครื่องใน Microsoft Office Word ได้อย่างถูกต้องเหมะสมกับงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ รวมไปถึงเทคนิคอันหลากหลายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและลดระยะเวลาในการทำงาน

วิทยากร
นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำหรับการอบรม
Microsoft Office ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2016 หรือ Microsoft Office 365
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง (1 วัน)

เนื้อหาการอบรม
1. พื้นฐานและคำสั่งที่จำเป็น
1.1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Layout)
1.2. การตั้งค่าเริ่มต้น Paragraph และ Font
1.3. การทำงานกับ ตาราง รูปภาพ รูปวาด กราฟ
2. เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับหนังสือหรือเอกสารหลายๆ หน้าแบบอัตโนมัติ
2.1. การจัดการเอกสารด้วยเครื่องมือ Style and Formatting
2.2. การปรับแต่ง แก้ไขเอกสารอัตโนมัติ (แก้ไขจุดเดียวแต่เปลี่ยนหลายที่)
2.3. การใส่เลขลำดับอัตโนมัติ หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย (Bullets & Numbering)
2.4. การสร้างปกรายงาน (Cover Page)
2.5. การทำสารบัญอัตโนมัติ
2.6. การทำสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง แบบอัตโนมัติ
2.7. การทำดัชนีคำ (Index)
2.8. การทำเชิงอรรถ (Footnote)
2.9. การแบ่งกลุ่มหัวกระดาษ (Section) เพื่อกำหนดให้เอกสาร มีเลขหน้า หัวกระดาษท้ายกระดาษแตกต่างกัน
3. สร้างต้นแบบเอกสาร (Document Template)
3.1. แนวคิดและตัวอย่าง Document Template
3.2. Document Template เหมาะกับเอกสารแบบไหน
3.3. การสร้าง Document Template
3.4. การแก้ไข Document Template
4. การป้องกันเอกสาร (Protect Document)
4.1. การป้องกันการแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    136   15/12/2566 10:46:00

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน