รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร และการปฏิบัติตามนโนบาย No Gift

 

         

         เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมฝึกปฏิบัติ (workshop) ในโครงการ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         

         โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับทราบนโยบายด้าน No Gift แนวทางการปฏิบัติให้เกิดจริยธรรม แนวทาง Dos and Don’ts เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ และบริหารจัดการได้ตามหลักจริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนั้นยังมีการฝึกปฏิบัติในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามหลักจริยธรรมของบุคลากร

         

         จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรของศูนย์ฯ รับทราบถึงนโยบาย No Gift ของศูนย์ฯ และเข้าใจหลักจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถนำหลักดังกล่าวไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมคุณธรรม
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    151   13/2/2567 9:27:06

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
กำลังอัพเดทกิจกรรมอบรม