งานธุรการ

นางสาวเขมจิรา นิลนนท์

หัวหน้างานธุรการ

ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2339
E-mail: khemjira.ni@up.ac.th

นางสาวนิตยา ยาวิชัย

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ทั่วไป

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2341
E-mail: knittaya.ya@up.ac.th

นางสาวศิริวรินทร์ เตชะนา

ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2335
E-mail: sirivarin.te@up.ac.th

นายสมุทร วงศ์ไวที

ตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2335
E-mail: samut.wo@up.ac.th