งานโสตทัศนูปกรณ์


นางผกามาศ มาลีพัตร
หัวหน้างาน
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 1681 9616
E-mail: phakamad.ma@up.ac.th

นายฑิฏิพงค์ ใจทอง
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 6077 3089
E-mail: thitipong.ja@up.ac.th

นางสาวโสภา มั่งคั่ง
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 4364 0915
E-mail: sopa.man@up.ac.th

นายชัยรัตน์ เส็งพานิช
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 09 0060 9807
E-mail: chairat.se@up.acth

นายฟาลี แสนโซ้ง
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 4484 3208
E-mail: falee.se@up.ac.th

นายณฐกร กุศลารักษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 08 6581 1242
E-mail: nathakorn.ku@up.ac.th

นางสาวไพรพนา ปิงเมือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 2939 0558
E-mail: pripana.pi@up.ac.th

นางสาวระพีพร ใหม่ไชยา
ตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์: 08 5627 2338
E-mail: rapeeporn.ma@up.ac.th

นายเอกวิทย์ เกตุรัตน์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 6671 2958
E-mail: akawit.ked@up.ac.th

นายเชาวฤทธิ์ อวดครอง
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 3320 6738
E-mail: chaowarit.ou@up.ac.th

นายคุณากร ตันกูล
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 08 9264 2456
E-mail: kunakorn.tu@up.ac.th

นายไพรัช สมวงศ์
ตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์: 08 0032 1018
E-mail: parat.so@up.ac.th