งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2348
E-mail: wuttipat.sr@up.ac.th

นายปวิช ไชยบาล
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2343
E-mail: theerapong.ch@up.ac.th

นายธุวานันท์ บวรวิทย์โชติการ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2353
E-mail: thuvanan.bo@up.ac.th
 

นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2345
E-mail: nantawat.mu@up.ac.th
 

นายวัชรเชษ เหล็กสิงห์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2346
E-mail: watcharachat.le@up.ac.th

นายศุภักษร ฟองจางวาง
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2344
E-mail: supaksorn.fo@up.ac.th