ผู้อำนวยการ

นายพลรบ สวัสดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 2355