งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายพิษณุกร จิตจำนงค์

หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2287
E-mail: pitsanukon.ji@up.ac.th
teams

นายสมชาย ประจงแสงศรี

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2279
E-mail: somchai.pa@up.ac.th
teams

นางสาวรุ่งนภา ไชยวงศ์

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2278
E-mail: rungnapa.ch@up.ac.th
teams

นายอภิเษก สดายุรัตน์

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2279
E-mail: aphisek.sa@up.ac.th
teams

นายปัญญวัฒน์ คณะวาปี

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2286
E-mail: panyawat.ka@up.ac.th
teams

นางสาวศิริวรรณ บ้านกล้วย

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2285
E-mail: siriwan.ba@up.ac.th
teams

นายฤทธิจักร เครือสาร

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2280
E-mail: ridthichak.krs@up.ac.th
teams

นายมติมนต์ ทองแพง

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2282
E-mail: matimon.th@up.ac.th
teams