งานฝึกอบรมสารสนเทศ

นายธิตินนท์ มณีธรรม
หัวหน้างาน
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3730
E-mail: thitinon.ma@up.ac.th

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3731
E-mail: nattakorn.wo@up.ac.th

นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2293
E-mail: nilubon.pi@up.ac.th