ประวัติหน่วยงาน

12 กรกฎาคม 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อย่างเต็มรูปแบบ

16 กรกฏาคม 2553

สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดต้้ง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองในโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Center for Information Technology and Communication Services หรือ CITCOMS โดยมีสถานที่ทำการ ณ อาคารเรียนรวมหลังแรก (ห้องภูกามยาว)

มิถุนายน 2554

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรืออาคาร ICT โดยสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารปีกด้นตะวันออก ชั้น 3 เป็นสำนักงานและชั้น 2 เป็นห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการให้บริการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานได้แก่ งานธุรการ งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และงานฝึกอบรมสารสนเทศ

มีนาคม 2559

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดให้บริการ Self Training Room เพื่อใช้เป็นห้องฝึกการใช้งานบริการออนไลน์และระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย พร้อมบริการสอบมาตรฐานสากลด้าน IT และบริการห้องจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์