วิสัยทัศน์
” มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
(Smart University) ”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

2. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์

4. ให้บริการระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ใส่ใจในการให้บริการ และนำความคิดเห็นของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง

งานธุรการ งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานฝึกอบรมสารสนเทศ งานผลิตสื่อนวัตกรรม
 • - บริหารงานสารบรรณ
 • - บริการงานบุคคล
 • - บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • - บริหารงานพัสดุ
 • - บริหารงานการเงินแผนและงบประมาณ
 • - บริหารงานคุณภาพตรวจสอบภายในและความเสี่ยง
 • - ประชาสัมพันธ์
 • - จัดทำแผนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • - บริหารโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • - ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • - บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • - สนับสนุนผู้ใช้งาน
 • - ประเมินผลการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • - จัดทำแผนการพัมนาระบบสารสนเทศ
 • - บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • - พัฒนา ทดสอบฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
 • - บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 • - สนับสนุนผู้ใช้งาน
 • - ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ
 • - จัดทำแผนการฝึกอบรมสารสนเทศ
 • - บริหารโครงการฝึกอบรมสารสนเทศ
 • - จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
 • - เป็นวิทยากร
 • - ประเมินผลการจัดโครงการอบรมสารสนเทศ
 • - ติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้อบรม
 • - ประเมินสมรรถนะบุคลากร
 • - จัดทำแผนการผลิตสื่อนวัตกรรม
 • - บริหารโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม
 • - ผลิตสื่อนวัตกรรม
 • - ให้บริการสื่อนวัตกรรม
 • - สนับสนุนผู้ใช้งาน
 • - ประเมินการให้บริการสื่อนวัตกรรม