วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      “มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ภายใน 4 ปี”


พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
  2. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
  4. ให้บริการระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ใส่ใจในการให้บริการ และนำความคิดเห็นของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง
  5. ให้บริการด้านห้องเรียน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
งานธุรการ งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารงานสารบรรณ จัดทำแผนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริการงานบุคคล บริหารโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนา ทดสอบฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
บริหารงานพัสดุ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
บริหารงานการเงินแผนและงบประมาณ สนับสนุนผู้ใช้งาน สนับสนุนผู้ใช้งาน
บริหารงานคุณภาพตรวจสอบภายในและความเสี่ยง ประเมินผลการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์
 
งานฝึกอบรมสารสนเทศ งานผลิตสื่อนวัตกรรม งานโสตทัศนูปกรณ์
จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำแผนการผลิตสื่อนวัตกรรม จัดทำแผนการพัฒนาด้านโสตทัศนูปกรณ์
บริหารโครงการฝึกอบรมสารสนเทศ บริหารโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม บริหารโครงการด้านโสตทัศนูปกรณ์
จัดทำเอกสารประกอบการอบรม ผลิตสื่อนวัตกรรม จัดทำแผนการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
เป็นวิทยากร ให้บริการสื่อนวัตกรรม บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
ประเมินผลการจัดโครงการอบรมสารสนเทศ สนับสนุนผู้ใช้งาน ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน,ห้องประชุม
ติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้อบรม ประเมินการให้บริการสื่อนวัตกรรม สนับสนุนผู้ใช้งาน
ประเมินสมรรถนะบุคลากร ประเมินผลการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์