อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในส่วนงานบริหาร ตามมาตรา ๗ วงเล็บ ๒ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

มาตรา ๖ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้ (๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย (๓) ส่วนงานวิชาการ (๔) ส่วนงานอื่น


มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัตมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย (ฉบับที่ 2)

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 และ แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ