อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัตมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย (ฉบับที่ 2)

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา