กิจกรรมอบรม : อ่านเพิ่มเติม

วันอบรม 
หัวข้ออบรม 
สถานะ 
No data to display

SERVICES

บริการต่างๆ

บริการสำหรับนิสิต
Student Services

บริการสำหรับนิสิต

บริการสำหรับอาจารย์
Teacher Services

บริการสำหรับอาจารย์

บริการสำหรับผู้บริหาร
Administrative

บริการสำหรับผู้บริหาร

บริการสำหรับบุคลากร
Staff Services

บริการสำหรับบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารของหน่วยงานแก่ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

Smart UP App v2.0

เปิดโลกดิจิทัลด้วย Smart UP แอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการออนไลน์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Google Play App Store
CITCOMS ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2019 : CITCOMS ANNUAL REPORT

 

เปิดอ่านเพื่มเติม
  • Vision

  • Missions

  • Goals

" มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) "