แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน


แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2564-2568

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2564-2568

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน